Zápis do 1. ročníku ZŠ Praktické s.r.o.

Vážení rodiče,

zápis do 1. tříd Základní školy praktické školy s.r.o.. proběhne  26. 4. 2024 od 13.00 až 16.00 v budově školy. 

Pro příjem žádostí k povinné školní docházce je stanoven termín 15. 4. 2023 - 26. 4. 2024

Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy: ri8ckwn

2. e-mailem (zvssro-teplice@volny.cz) s uznávaným elektronickým podpisem 

3. poštou 

4. osobní podání ve škole  po předchozí telefonické domluvě (Mgr. Ivana Brejchová,

tel. 417 563 109 )

5. Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2, kterými jsou: 

 •  jméno a příjmení žadatele (dítěte), 
 •  datum narození, 
 •  místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu), 
 •  označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola), 
 •  podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje). 
 •  s ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat: 
 •  jméno a příjmení tohoto zástupce, 
 •  místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. 

 

K zápisu potřebujete tyto dokumenty:

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • Zdravotní dokumentaci
 • Doporučení speciálně-pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny k zařazení žáka do školy zřízené podle § 16 odstavec 9 školského zákona

Škola přijímá žáky s mentálním postižením, s postižením více vadami. Výuka probíhá v příjemném prostředí v kolektivu nejvíce 14 žáků.  

Přijímáme  žáky do vzdělávacího programu základní školy - minimální úroveň výstupů.


Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku

 • Věk dítěte

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 • Platné doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra dále jen SPC, nebo pedagogicko-psychologické poradny dále jen PPP) 

Pro přijetí do základní školy  (která je zřízena dle §16. odst. 9, školského zákona pro žáky s mentálním postižením) je nezbytné doporučení poradenského zařízení (PPP, SPC), kde má již dítě diagnostikovanou lehkou mentální retardaci, popřípadě v souběhu s jiným postižením. Žáci se pak vzdělávají dle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

 

Počet nově přijímaných žáků není omezen

 

Děkujeme za přízeň a spolupráci

 

Celý článek

GDPR

                                        Vážení rodiče,  zákonní zástupci, v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), které vstoupilo v účinnost 25. května 2018, přijala naše základní škola několik opatření. Byla vydána vnitřní směrnice, jmenován pověřenec...

Celý článek

Recyklujeme

Naši žáci soutěží ve sběru víček a starého papíru. 

Celý článek

Školní projekt Evropské unie

Naše škola se účastní Školního projektu Evropské unie „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol.“ Tento projekt se nově týká pouze žáků 1. stupně a dodávky budou 1x měsíčně.

Celý článek

Nábor žáků

 V listopadu proběhl na naší škole nábor žáků ze ZŠ a SŠ Krupka a SSŠS Teplice a

Celý článek

Šance 2017

Žáci vycházejícího ročníku se zúčastnili přehlídky středních škol, aby získali přehled o možnostech navazujícího studia. Každý má šanci…

Celý článek

Návštěva výstavy vláčků a železnice

Navštívili jsem výstavu vláčků a železnice. K vidění bylo: 3D model lokomotivy v reálné velikosti kolejiště, železniční tunel kokpit lokomotivy Brejlovec jízdenková budka s historickými jízdenkami historické uniformy historická vlaková toaleta a další zajímavosti...

Celý článek

Zahrada Čech, Litoměřice 2016

Celý článek

Školní výlet, Ústí nad Labem Větruše, červen 2015

Celý článek

Vyhodnocení nejlepších sběračů starého papíru

Celý článek