Zprávy výchovného poradce

Přijímací zkoušky na střední školy

Termíny podání přihlášek na střední školy

Uchazeč podává přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání do 20. února 2024.

Evidence všech přihlášek bude nově v jednotném informačním systému DIPSY.

Termín předložení přihlášky ZŠ k vyplnění je do 15. února 2024.

Počet přihlášek na střední školy

Nově si žáci základních škol mohou podat až 3 přihlášky na střední školy. Podat přihlášky bude nově možné elektronickou formou DIPSY s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím identity občana. Možnost písemné formy podání přihlášky zůstává zachována.

Další informace

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení a ředitel střední školy poté rozhodne o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek

V návrhu novely vyhlášky, kterou se upřesňují podrobnosti o organizaci přijímacího řízení, se navrhuje období dvou týdnů  (od 12. dubna 2024 do 28. dubna 2023) pro konání přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení. Ředitelé středních škol si budou sami stanovovat, který den udělají přijímací zkoušky.

Termíny přijímacích zkoušek (pokud se rozhodnou je uskutečnit) musí ředitelé středních škol zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných žáků do 31. ledna 2024.

Výsledky přijímacích zkoušek

Systém bude bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacího řízení na základě prioritizace přiřazovat uchazeče  ke konkrétním oborům vzdělávání do konkrétních škol.

Povinnost odevzdávat zápisový lístek se ruší.

V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit do určené školy, bude mít možnost podat "vzdání se" svého místa a zúčastnit se následujících kol přijímacího řízení.

Druhé kolo přijímacího řízení

Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Odvolání

Na veřejných středních školách se lze odvolat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Právo na odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na jinou než veřejnou střední školu je plně v kompetenci ředitele této školy. O výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad, který má toto v kompetenci. Rozhodnutí musí oznámit nejpozději do třiceti dnů. Ve zvláštních případech může krajský úřad tuto dobu prodloužit, je však nutné toto vždy oznámit. Odvolání podávají rodiče uchazeče.

Podrobnější informace získáte zde:

Prospěchové retrostipendium pro studenty středních škol

Podmínky pro získání stipendia

  • Maximálně 20 % zameškaných hodin
  • Žádná pětka na vysvědčení
  • Jednička z chování
  • Aspoň jeden rodič nemá střední školu (má maximálně základní)

Splňuješ podmínky? Tak si napiš o svoje stipendium!

E-mail

stipendia@clovekvtisni.cz

Adresa

Ondřej Kolář, Člověk v tísni, Vítkova 42, 180 00 Praha 8

Telefon

724 255 955