Zápis do 1. ročníku ZŠ Praktické s.r.o.

Zápis do 1. ročníku ZŠ Praktické s.r.o.

Vážení rodiče,

zápis do 1. tříd Základní školy praktické školy s.r.o.. proběhne  26. 4. 2024 od 13.00 až 16.00 v budově školy.

Pro příjem žádostí k povinné školní docházce je stanoven termín 15. 4. 2023 – 26. 4. 2024

Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy: ri8ckwn

2. e-mailem (zvssro-teplice@volny.cz) s uznávaným elektronickým podpisem

3. poštou

4. osobní podání ve škole  po předchozí telefonické domluvě (Mgr. Ivana Brejchová, tel. 417 563 109 )

5. Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

 •  jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 •  datum narození,
 •  místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 •  označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
 •  podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).
 •  s ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:
 •  jméno a příjmení tohoto zástupce,
 •  místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

K zápisu potřebujete tyto dokumenty:

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • Zdravotní dokumentaci
 • Doporučení speciálně-pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny k zařazení žáka do školy zřízené podle § 16 odstavec 9 školského zákona

Škola přijímá žáky s mentálním postižením, s postižením více vadami. Výuka probíhá v příjemném prostředí v kolektivu nejvíce 14 žáků.

Přijímáme  žáky do vzdělávacího programu základní školy – minimální úroveň výstupů.


Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku

 • Věk dítěte

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 • Platné doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra dále jen SPC, nebo pedagogicko-psychologické poradny dále jen PPP) 

Pro přijetí do základní školy  (která je zřízena dle §16. odst. 9, školského zákona pro žáky s mentálním postižením) je nezbytné doporučení poradenského zařízení (PPP, SPC), kde má již dítě diagnostikovanou lehkou mentální retardaci, popřípadě v souběhu s jiným postižením. Žáci se pak vzdělávají dle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Počet nově přijímaných žáků není omezen.