Zápis do 1. ročníku ZŠ Praktické s.r.o.

Vážení rodiče,

zápis do 1. tříd Základní školy praktické školy s.r.o.. proběhne  26. 4. 2023 od 13.00 až 16.00 v budově školy. 

Pro příjem žádostí k povinné školní docházce je stanoven termín 15. 4. 2022 - 26. 4. 2023

Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy: ri8ckwn

2. e-mailem (zvssro-teplice@volny.cz) s uznávaným elektronickým podpisem 

3. poštou 

4. osobní podání ve škole  po předchozí telefonické domluvě (Mgr. Ivana Brejchová,

tel. 417 563 109 )

5. Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2, kterými jsou: 

 •  jméno a příjmení žadatele (dítěte), 
 •  datum narození, 
 •  místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu), 
 •  označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola), 
 •  podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje). 
 •  s ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat: 
 •  jméno a příjmení tohoto zástupce, 
 •  místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. 

 

K zápisu potřebujete tyto dokumenty:

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • Zdravotní dokumentaci
 • Doporučení speciálně-pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny k zařazení žáka do školy zřízené podle § 16 odstavec 9 školského zákona

Škola přijímá žáky s mentálním postižením, s postižením více vadami. Výuka probíhá v příjemném prostředí v kolektivu nejvíce 14 žáků.  

Přijímáme  žáky do vzdělávacího programu základní školy - minimální úroveň výstupů.


Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku

 • Věk dítěte

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 • Platné doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra dále jen SPC, nebo pedagogicko-psychologické poradny dále jen PPP) 

Pro přijetí do základní školy  (která je zřízena dle §16. odst. 9, školského zákona pro žáky s mentálním postižením) je nezbytné doporučení poradenského zařízení (PPP, SPC), kde má již dítě diagnostikovanou lehkou mentální retardaci, popřípadě v souběhu s jiným postižením. Žáci se pak vzdělávají dle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

 

Počet nově přijímaných žáků není omezen

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Vážení zákonní zástupci,
předkládám výňatek z Vyhlášky z manuálu ministra školství, ze dne 30. dubna 2020 o Ochraně zdraví a provozu ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020.
ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.

S účinností ode dne 11. března 2020 se zakazuje:
 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.