INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021

Provoz speciálních škol
 Je povolena osobní přítomnost:

 •  žáků základních škol a tříd zřízených podle § 16 odst.
  9 školského zákona,
 • dětí přípravného stupně základní školy speciální a
  žáků oborů vzdělání Praktická škola jednoletá
  a Praktická škola dvouletá.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách
  (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak
  neprolínají).
 • Žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit
  roušky.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné
  realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách
  i mimo areál školy nebo školského zařízení.

Aktuální informace k provozu školy od 18.11.2020

Provoz speciálních škol od 18.11.2020

Je povolena osobní přítomnost:

 • žáků základních škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
 • žáků přípravného stupně základní školy speciální
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
 • Žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO
OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

 

Podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020
do 20. listopadu 2020 (včetně) platí následující:

 

• U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní
přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, a to včetně škol a tříd zřízených
podle § 16 odst. 9 školského zákona.

 

 

INFORMACE K PROVOZU PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ

VZHLEDEM KE COVID-19

 nikdo s příznaky respiračního onemocnění a teplotou nad 37°C (příznaky COVID 19) nesmí vstupovat do areálu školy

 po příchodu do školy se provede dezinfekce rukou, následně se bude dodržovat osobní a respirační hygiena dle nařízení MŠMT

 předávání a vyzvedávání žáků bude probíhat u vchodu pedagogickým pracovníkem, vstup do budovy je povolen pouze žákům

 je nutné aktualizovat kontakty – telefonní čísla, e-maily, o změnách informovat i v průběhu školního roku z důvodu případné distanční výuky a sdílení informací  

 další pravidla mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření (tzv. semafor) a v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místní KHS

 pravidelně sledujte informace na webových stránkách školy  

 

Pokud žák bude vykazovat příznaky COVID-19

 

 příznaky patrné při příchodu do školy – žák není vpuštěn do budovy školy (za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce)

 příznaky patrné při příchodu do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka – pedagogický pracovník tuto skutečnost oznámí zákonnému zástupci a bude ho informovat o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka

 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění žáka do samostatné místnosti a současně bude zákonný zástupce informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka

 ve všech uvedených případech bude zákonný zástupce telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed aliquam efficitur nisl, ac ullamcorper justo dictum vel. Phasellus maximus elementum cursus. Vestibulum vel fermentum lectus. Integer finibus nibh nec quam imperdiet iaculis. Vivamus tempus dui eu nisi facilisis vehicula. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nunc nec tristique diam.

Změna Školského zákona

Důležité informace pro rodiče

Vážení rodiče, v průběhu prázdnin došlo ke změně Školského zákona, který nově stanovuje povinnost a pravidla distanční výuky. V následujícím přehledu bych vás ráda seznámila s pravidly, které se změnou Školského zákona souvisejí a každodenní školní praxi v případě, že bychom byli opět nuceni na distanční výuku přejít. Pevně věřím, že k takové situaci ovšem nedojde. Mgr. Ivana Brejchová, ředitelka školy

Žáci jsou povinni účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky (§ 184a). Způsoby poskytování distančního vzdělávání:  online výuka, elektronická komunikace, telefonická komunikace, pracovní listy v tištěné podobě Nemůže-li se žák distanční výuky zúčastnit z důvodu nemoci, musí ho zákonný zástupce i z této výuky řádně omluvit.

V případě podezření na výskyt nákazy covid-19 – osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy – zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Zákonným zástupcům žáků a dalším osobám je omezen pobyt uvnitř budovy školy – pobyt je možný po předchozí domluvě a při dodržení hygienických pravidel.

Základní hygienická pravidla dodržovaná při běžné výuce • důkladné a pravidelné mytí rukou teplou vodou a mýdlem • dezinfekce rukou a následné dodržování hygieny rukou po celou dobu pobytu ve škole • časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy (provádí se opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučování)

AKTUALITY

Vážení zákonní zástupci,
předkládám výňatek z Vyhlášky z manuálu ministra školství, ze dne 30. dubna 2020 o Ochraně zdraví a provozu ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020.
ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.

Mimořádné opatření

S účinností ode dne 11. března 2020 se zakazuje:
 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

GDPR

                                        Vážení rodiče,  zákonní zástupci, v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), které vstoupilo v účinnost 25.…

Celý článek

Recyklujeme

Naši žáci soutěží ve sběru víček a starého papíru. 

Celý článek

Školní projekt Evropské unie

Naše škola se účastní Školního projektu Evropské unie "Ovoce a zelenina do škol" a "Mléko do škol."

Celý článek

Přidejte se k nám!

Hledáme učitele, se speciální pedagogikou, kvalifikovaného pro výuku na základní škole pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Volejte: 417 563 109

Nebo nám napište:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.