Vítejte v novém školním roce 2022/2023.

Budeme společně věřit, že tento školní rok společně přečkáme bez "covidových" a stavebních zádrhelů.

Těšíme se na vás.

 

 

Vážení rodiče, milí žáci.

Jsme moc rádi, že jste společně s námi zdárně přečkali výuku v náhradních prostorách a s radostí Vám můžeme oznámit, že se v pondělí 6.12. opět sejdeme        v naší nově zrekonstruované škole.

Tímto zároveň děkujeme vedení DDM Teplice za poskytnutí učebny a zaměstnancům za milé přijetí.

 

 

 

VÍTEJTE VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

 

Vážení rodiče, milí žáci.

Vzhledem k tomu, že stavební firma nedodržela termín dokončení rekonstrukce naší školy, bude od 1.9.2021 do odvolání probíhat náhradní výuka s upraveným rozvrhem hodin v DDM (Dům dětí a mládeže) Teplice.

Těšíme se na vás

Od úterý 8.6.2021 končí povinnost nošení roušek při výuce pro žáky i učitele. Ve společných prostorách u nehomogenních skupin tato povinnost zůstává.

Vážení rodiče,

vzhledem k plánované rekonstrukci, bude škola

od 1. června 2021 uzavřená. O způsobu výuky budete včas informováni.

1. června - Den dětí na zahradě školy

Od 2. června - náhradní výuka ve školní družině ZŠ Edisonova 

INFORMACE K NÁVRATU ŽÁKŮ DO ŠKOL

Dne 12. 4. 2021 se žáci za přísných hygienických opatření vrací do školy k prezenční výuce.

Podmínky pro vstup do školy

 1. Žák nesmí mít žádnou respirační nemoc – rýma, kašel, teplota
 2. Žák musí mít respirátor – FFP2, KN 95
 3. Žák se musí ve škole testovat – neinvazivní antigenní testy pro samoodběr z nosu                                        (žákům 1. stupně mohou pomoci rodiče)

                                                                       Testování 2x týdně – pondělí a čtvrtek

Je-li žák nemocen a přijde do školy např. ve středu, bude otestován ve středu a podle plánu hned ve čtvrtek.  Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Je nutné zajistit si úkoly a pracovat doma.

Tato opatření jsou vydána na základě pokynů MŠMT.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
OD 1. BŘEZNA 2021

Vláda na svém dnešním (26. února 2021) jednání rozhodla, že vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci se kromě stávajících opatření ve školství od příštího týdne uzavřou také:

 • mateřské školy
 • 1. a 2. ročníky základních škol včetně přípravných stupňů
 • speciální školy (školy podle § 16 odst. 9 školského zákona)
 • praktické školy jednoleté a dvouleté

Od 8. do 14.března 2021 jsou jarní prázdniny

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021

Provoz speciálních škol
 Je povolena osobní přítomnost:

 •  žáků základních škol a tříd zřízených podle § 16 odst.
  9 školského zákona,
 • dětí přípravného stupně základní školy speciální a
  žáků oborů vzdělání Praktická škola jednoletá
  a Praktická škola dvouletá.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách
  (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak
  neprolínají).
 • Žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit
  roušky.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné
  realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách
  i mimo areál školy nebo školského zařízení.

Aktuální informace k provozu školy od 18.11.2020

Provoz speciálních škol od 18.11.2020

Je povolena osobní přítomnost:

 • žáků základních škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
 • žáků přípravného stupně základní školy speciální
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
 • Žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO
OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

 

Podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020
do 20. listopadu 2020 (včetně) platí následující:

 

• U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní
přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, a to včetně škol a tříd zřízených
podle § 16 odst. 9 školského zákona.

 

 

INFORMACE K PROVOZU PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ

VZHLEDEM KE COVID-19

 nikdo s příznaky respiračního onemocnění a teplotou nad 37°C (příznaky COVID 19) nesmí vstupovat do areálu školy

 po příchodu do školy se provede dezinfekce rukou, následně se bude dodržovat osobní a respirační hygiena dle nařízení MŠMT

 předávání a vyzvedávání žáků bude probíhat u vchodu pedagogickým pracovníkem, vstup do budovy je povolen pouze žákům

 je nutné aktualizovat kontakty – telefonní čísla, e-maily, o změnách informovat i v průběhu školního roku z důvodu případné distanční výuky a sdílení informací  

 další pravidla mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření (tzv. semafor) a v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místní KHS

 pravidelně sledujte informace na webových stránkách školy  

 

Pokud žák bude vykazovat příznaky COVID-19

 

 příznaky patrné při příchodu do školy – žák není vpuštěn do budovy školy (za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce)

 příznaky patrné při příchodu do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka – pedagogický pracovník tuto skutečnost oznámí zákonnému zástupci a bude ho informovat o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka

 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění žáka do samostatné místnosti a současně bude zákonný zástupce informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka

 ve všech uvedených případech bude zákonný zástupce telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu

 

Změna Školského zákona

Důležité informace pro rodiče

Vážení rodiče, v průběhu prázdnin došlo ke změně Školského zákona, který nově stanovuje povinnost a pravidla distanční výuky. V následujícím přehledu bych vás ráda seznámila s pravidly, které se změnou Školského zákona souvisejí a každodenní školní praxi v případě, že bychom byli opět nuceni na distanční výuku přejít. Pevně věřím, že k takové situaci ovšem nedojde. Mgr. Ivana Brejchová, ředitelka školy

Žáci jsou povinni účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky (§ 184a). Způsoby poskytování distančního vzdělávání:  online výuka, elektronická komunikace, telefonická komunikace, pracovní listy v tištěné podobě Nemůže-li se žák distanční výuky zúčastnit z důvodu nemoci, musí ho zákonný zástupce i z této výuky řádně omluvit.

V případě podezření na výskyt nákazy covid-19 – osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy – zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Zákonným zástupcům žáků a dalším osobám je omezen pobyt uvnitř budovy školy – pobyt je možný po předchozí domluvě a při dodržení hygienických pravidel.

Základní hygienická pravidla dodržovaná při běžné výuce • důkladné a pravidelné mytí rukou teplou vodou a mýdlem • dezinfekce rukou a následné dodržování hygieny rukou po celou dobu pobytu ve škole • časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy (provádí se opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučování)

AKTUALITY

Vážení zákonní zástupci,
předkládám výňatek z Vyhlášky z manuálu ministra školství, ze dne 30. dubna 2020 o Ochraně zdraví a provozu ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020.
ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.

Mimořádné opatření

S účinností ode dne 11. března 2020 se zakazuje:
 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

                                        Vážení rodiče,  zákonní zástupci, v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), které vstoupilo v účinnost 25.…
Celý článek
Naši žáci soutěží ve sběru víček a starého papíru. 
Celý článek
Naše škola se účastní Školního projektu Evropské unie "Ovoce a zelenina do škol" a "Mléko do škol."…
Celý článek

Přidejte se k nám!

Hledáme učitele, se speciální pedagogikou, kvalifikovaného pro výuku na základní škole pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Volejte: 417 563 109

Nebo nám napište:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.